Przejdź do treści

Udostępnianie kolekcji

Opiekun zbiorów: Jolanta Kobylinska

Regulamin dla odwiedzających

Poniższe wytyczne mają na celu ochronę kolekcji i pomoc w przygotowaniach do pracy z kolekcjami. Wszystkie osoby odwiedzające kolekcję muszą zapoznać się z tymi zasadami. Niestosowanie się do wytycznych będzie skutkowało natychmiastowym zakończeniem pracy i może być przyczyną odmowy dostępu do kolekcji w przyszłości.

Dostęp do kolekcji

Opisane kolekcje są dostępne dla uczonych z całego świata; wyjątkiem są kolekcje, które są w trakcie opracowywania. Ponieważ główna część kolekcji jest przechowywana poza siedzibą Instytutu, wszelkie odwiedziny wymagają uprzedniej rezerwacji. Część zbiorów jest na ekspozycji w Muzeum Ewolucji. W celu badania okazów z ekspozycji niezbędne jest umówienie wizyty w Muzeum poza stałymi godzinami zwiedzania. Planując wizytę proszę przesłać do Opiekuna zbiorów wypełniony formularz dla badaczy odwiedzających. Należy dokonać tego z odpowiednim wyprzedzeniem, aby potwierdzić dostępność materiału oraz umożliwić zorganizowanie transportu do siedziby Instytutu. Studenci i doktoranci muszą przedstawić list rekomendacyjny od promotora podczas pierwszej wizyty. Jedynie osoby z potwierdzonymi kwalifikacjami mogą być dopuszczone do pracy z okazami. Udostępnione mogą być jedynie okazy uwzględnione w formularzu dla badaczy odwiedzających.

Wyposażenie kolekcji

Binokular, oświetlacz, suwmiarka elektroniczna, skala fotograficzna, przenośny statyw, czarne sukno mogą być udostępnione na życzenie odwiedzających. Dostęp do Internetu jest możliwy poprzez sieć Eduroam. Odwiedzający powinni zaopatrzyć się w pozostały niezbędny sprzęt (komputer, aparat fotograficzny).

Zasady obchodzenia się z okazami

Okazy paleontologiczne są unikalne i niejednokrotnie delikatne, dlatego muszą być traktowane z wyjątkową uwagą i ostrożnością. Opiekun zbiorów osobiście udostępni materiał do badań, będzie monitorował stan okazów podczas pracy z nimi i odłoży okazy we właściwe miejsce w kolekcji. Podczas wyjmowania okazów bądź ich elementów z pudełek należy zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że są odkładane we właściwe miejsce by nie pomieszać okazów. Odwiedzający nie mogą uszkadzać, nanosić, bądź przyklejać czegokolwiek, nawet tymczasowo. Również wprowadzanie zmian na etykietach lub oznaczeniach okazów jest niedozwolone.
Chęć podjęcia działań mogących mieć trwały wpływ na okazy (takich jak napylanie, preparowanie, pobieranie próbek, wykonanie szlifów lub odlewów) musi być uprzednio zgłoszona poprzez wypełnienie formularza badań niszczących. Wszelkie zauważone uszkodzenia okazów lub nieścisłości w etykietach należy zgłaszać opiekunowi kolekcji. Jedzenie i picie w pomieszczeniach, gdzie przechowywane są kolekcje, jest zabronione.

Fotografowanie

2D – wykonywanie standardowych zdjęć do celów badawczych jest dozwolone bez ograniczeń. Formularz foto pozwala na złożenie zamówienia na wykonanie zdjęć w Pracowni Fotograficznej Instytutu.
3D – skanowanie, fotogrametria, rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa i inne techniki prowadzące do uzyskania modelu trójwymiarowego wymagają oddzielnej akceptacji
i wypełnienie formularza 3D foto.
Kopie wykonanych zdjęć, uzyskane modele 3D, jak również PDF publikacji, w której się ukażą powinien być przesłany do Opiekuna zbiorów w celach archiwizacyjnych.

Wypożyczenia

Prośby o wypożyczenie okazów muszą być składane poprzez wypełnienie formularza wypożyczeń i przesłanie go do Opiekuna zbiorów. Zwrotu okazów należy dokonać w ciągu roku od dnia wydania, o ile w formularzu nie została podana inna data. W wyjątkowych okolicznościach Instytut może skrócić termin wypożyczenia. Wypożyczający może zwrócić się na piśmie z prośbą o przedłużenie wypożyczenia.
Standardowe warunki wypożyczenia nie zezwalają na jakąkolwiek ingerencję w okazy, czyli wykonywanie odlewów, pobieranie próbek, czy tworzenie modeli 3D. Aby podjąć takie działania, należy wypełnić stosowny dokument przed rozpoczęciem wypożyczenia (patrz powyżej)
Wypożyczony materiał nie może być przekazywany osobom trzecim. Powinien być zwrócony osobiście lub, w wyjątkowych okolicznościach za zgodą Opiekuna zbiorów, rejestrowaną przesyłką. Wypożyczający musi zapewnić bezpieczne opakowanie okazów.
PDF publikacji, która powstanie przy użyciu wypożyczonych okazów, powinien być przesłany do Opiekuna zbiorów w celach archiwizacyjnych.

W razie pytań we wszelkich sprawach związanych z kolekcjami należy zwracać się do Opiekuna zbiorów.